За проекта

Общата цел на проекта е да се създаде мрежа „Млади хора на изкуството за устойчиво развитие“ чрез инвестиции в изкуство, изследвания, стратегически мерки и събития в мрежа. Проектът има два основни компонента: (i) изграждане на обективен и цялостен поглед върху състоянието на културния живот в Монтана и Медиана с неговите силни и слаби страни, и (ii) насърчаване на конструктивна ангажираност сред местната младеж по отношение на културната реалност, както и като осигуряване на стимули за повишаване на тяхната култура на участие.