Заглавие на Проекта:

CB007.2.13.091 „Танцуваме и играем, заедно“ / Договор № РД - 02-29 - 143 / 03.07.2019 г.

Приоритетна ос:

Туризъм

Конкретна цел:

1.3. Хора-към-хора-мрежа

Тип на проекта:

Мек, съфинансиран от ЕС по програмата Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007-2.

Период на изпълнение:

03.07.2019 – 03.07.2020 (12 месеца)

Обща стойност на договора за финансиране:

135 274, 61 евро

Кратко описание на проекта:

Проектът ще има пряк положителен ефект върху партньорските организации и целевите групи; от една страна, ще бъде установена по-силна връзка между агентите от двете страни на границата, активно участващи в дейностите, които ще доведат до по-устойчива, предвидима и целенасочена динамика на взаимовръзките. Съвместната работа ще допринесе за по-дълбоко взаимно разбиране, подобрена култура на диалог, обмен на добри практики и освен това осезаемо ще засили капацитета им за справяне с предизвикателства от общ интерес. Освен прякото въздействие върху партньорите и участниците, проектът цели да адресира въпроси, които са от универсален характер за региона и за двете страни, като например развитие на устойчива експлоатация на културно и природно наследство с цел засилване на капацитета му за привличане на повече туристи. Следователно включените дейности са разгледани по начин, който да задържа потенциала за преодоляване на ограниченията на бетона в двете общини и да бъдат от полза за положителното изменение на целия трансграничен регион; идеята е устойчива промяна във възприятията и нагласите на гражданите, които да бъдат стимулирани, като по този начин се изгради културно съзнателно общество. Проектът ще осигури по-добре свързан регион в сферата на туризма и културата чрез осъществяване на съвместни дейности. Очаква се положително финансово въздействие върху гражданите на целевия трансграничен район поради дейности, насочени към привличане на повече туристи в региона. Хората, участващи пряко (като доброволци, участници, лектори, победители) или косвено (като граждани, достигнати от различните дейности) ще се включат в инициативи за подобряване на културните си знания, житейска етика и социално поведение, които могат да бъдат важна стъпка към изграждането на по-балансирано и склонно към общество за устойчив растеж.

Общата цел на проекта се състои в създаване на мрежа "млади художници за устойчиво развитие" чрез инвестиции в изкуството, проучвания, стратегически мерки и организация на научни форуми.

Целеви групи:

Жителите на трансграничните райони Нишава и Монтана

Директни бенефициенти:

Общински драматичен театър „Драгомир Асенов“; Администрация на община Медиана, Ниш

Крайни бенефициенти:

Население на община Ниш; Население на община Монтана