A1: Доставка на оборудване за подобряване на туристическата привлекателност на Медиана

Културният потенциал на община Медиана е огромен, тъй като има много талантливи творци и ангажирана публика - два необходими компонента за жизнеността на културния живот; въпреки това съществува необходимост от техническа модернизация и диверсификация на оборудването за по-ефективно провеждане на мероприятия. Следователно дейността е насочена към предлагането на основни разпоредби, които могат значително да подобрят качеството на местните представления, както и да послужат като тласък за по-концентриран и интензивен културен туризъм. Оборудването включва: микрофони, стойки, стерео кутия, високоговорители, светлинен димер, транспортно оборудване, системи за окачване и др. и ще бъде от много полза за богато разнообразие от събития - концерти, фестивали, публични четения.

A2: Доставка на оборудване за подобряване на туристическата привлекателност в Монтана

Драматичният театър в Монтана е в основата на развитието на културата и туризма в региона. През изминалите години театърът привлече стотици посетители от трансграничния регион, тъй като той обслужва една от най-почетните мисии през вековете - да представи изобразително изкуство, което използва изпълнители на живо, за да пренесе опита на реално или въображаемо събитие пред жива публика. Независимо от това, съществува необходимост от техническа модернизация и диверсификация на оборудването (костюмите) за по-добро съответствие с очакванията на зрителите, както и богатството на естетиката на представлението. Оборудването включва: • Техника: микрофони, стойки, транспортно оборудване, високоговорители, лаптопи и др. • Традиционни костюми, представящи културното многообразие на региона: Добруджа, Пирин, Тракия и др.

A3: изследвания за наличието на изкуството и културата в живота на младите хора

Настоящото изследване няма претенцията да обхване всички аспекти на културния живот като цяло; въпреки това то се стреми да включи някои от елементите с голямо значение за общата цел, по-конкретно: установяване на обективен и цялостен преглед на съвременното културно състояние в Монтана и Медиана с неговите силни и слаби страни, както и стойностна оценка от гледна точка на практичност, всички в перспективата на младежта в региона. То е концентрирано върху 3 интегрални вариации на културно присъствие: пряко участие, участие на публиката и съоръжения/организации, предоставящи услуги от такъв тип; то клони към въпросите за достатъчността/недостатъчността на платформите за участие и тяхната същност по отношение на качеството като мнението на младите хора (изготвяне на един всеобхватен, но прост въпросник, който ще се разпространява свободно сред младежта; 2 страници - 15 въпроса придружен с възможност за свободно изразяване на допълнителна информация по темата под формата на разговор с интервюиращия) се взема предвид сериозно. Вторият етап на изследването ще бъде консолидация, категоризация и синтез на получената информация, на базата на която ще бъде направена идентификация на недостатъците в културния живот на общността, както и предложения за нейното частично и / или общо подобряване.

A4: Философия на изкуството

Философия на изкуството е инициатива, която има за цел да предостави алтернативен източник на информация относно въпросите на културата, способен да предизвика интереса на младите по творчески и иновативен начин; проблемът, с който се занимава дейността, е недостатъчното присъствие на темата в рамките на учебната програма и ще се провежда под формата на лекции във времеви период, съобразен с нуждите на участниците. Програмата на инициативата ще се състои от няколко (5) курса - История на европейското изкуство, Форми на художествената изява през вековете, Специфика на изкуството и културата на Балканите, вкл. 2 специализирани курса: Сценарист 101 и Основи на фотографията, участниците в които ще бъдат поканени да практикуват придобитите умения в а) конкурс за сценарий - победителят ще има възможност да се срещне с местни писатели със значителен опит в областта, които са в състояние да му/й предоставят ценни съвети относно неговата / нейната работа б) събитие Жива поезия, предоставящо чудесна възможност за младежите, които се интересуват от фотография, да демонстрират своите възможности. Техните творби ще бъдат представени по време на специална изложба за целта. Основният стремеж на инициативата е да насърчи устойчивата ангажираност на местната младеж по отношение на проблемите на всички видове художествено изразяване, както и да послужи като катализатор за засилване на културата на участието им.

A5: Жива поезия

Идеята на настоящата инициатива се развива на две нива: насърчаване на устойчив и ориентиран към околната среда начин на живот и стимулиране на таланта на местните младежи чрез сътрудничество посредством диалог за стойността. Той се занимава с проблемите на а) ниската екологична осведоменост и б) дефицита на платформи за изразяване на способностите на индивида; дейността осигурява канал за активно сътрудничество между младежите с художествени наклонности, като по този начин засилва потенциала им за ценна реализация в областта. По време на „Жива поези“ ще бъдат избрани няколко места с екологично значение, където участниците ще могат да представят оригинален текст (поезия, хайку, разказ), вдъхновен да засвидетелства видяното, и да ги представят след това пред своите връстници и лектори. Фотографите от курса Основи на фотографията ще бъдат поканени да заснемат красотата на природата, както и творческия процес на младите писатели. Успешното изпълнение на дейността ще даде шанс на различните местни артисти да се срещнат и да установят хоризонт на бъдещото художествено сътрудничество. Дейността ще се проведе в Монтана в рамките на една седмица; резултатите от него (текстове и снимки) ще бъдат представени по време на изложба - 1 седмица, състояща се от фотографии, които са рамкирани и придружени с фрагменти от литературните текстове, написани по време на Жива поезия.

A6: Назад към корените: танцово събитие

Настоящата дейност изследва танците като форма на творческо изразяване както на индивидуалната, така и на колективната идентичност, тъй като консолидира специфичния ритъм и значения на епохата на произхода си, както и позволява на танцуващия индивид да имплицира своите собствени вътрешни способности чрез динамиката на движението. Идеята е стимулиране на местната младеж за художествена изява, като същевременно се повишават знанията им за традициите и характеристиките на региона, който обитават, като по този начин създават култура на уважение към тяхното културно и природно наследство и силно ангажиране в темата за неговото опазване. Участниците ще бъдат поканени да изследват различните аспекти на своето минало по време на открито танцово събитие със специален дрес код, музика на живо и инструктори, които ще ги научат повече за танцовите стилове; той ще се проведе в Медиана в събота вечер и ще бъде отворен за всеки с желание за участие.

A7: Мрежа "Млади художници за устойчиво развитие"

Младежите, успешно участвали в дейностите по проекта, ще бъдат поканени на двудневен семинар / среща в Медиана в опит за създаване на мрежа от мотивирани и талантливи млади хора, способни конструктивно да си сътрудничат в рамките на взаимно уважение. По време на семинара а) местните художници ще се запознаят помежду си б) ще се проведе презентация на техните творби в) ще се организира семинар за културно развитие на градовете Монтана и Медиана като начин за стимулиране на тяхното критично мислене и личност участие във въпроса. Освен това, тъй като проектните дейности 5 и 6 приеха различна форма на изпълнение по отношение на място, участници и характер, срещата ще бъде използвана като платформа за представяне на постигнатите резултати - ще бъдат представени снимки и видеоклипове от Танците, както и текстовете от симпозиума за поезия. За успешното изпълнение на дейността ще са необходими около 30 участници (15 от България, 15 от Сърбия), заедно с двама обучители (един от България, един от Сърбия), които ще улеснят провеждането на семинара.

A8: Разработване на уеб-базирани и други комуникационни (Facebook страница, Instagram страница) платформи
A9: Организиране на съвместен семинар "Европа, тъй както ние (не) я познаваме"

Целта на семинара е да се съберат млади хора от двете страни на границата и да им се даде възможност да получат по-добро разбиране на Европейския проект. Той ще се съсредоточи върху няколко основни точки: история и общи ценности, интеграционни процеси, политики, граждански права и основни предизвикателства с цел формиране на справедлив и задълбочен образ на Съюза. Ще има 4 панела, всеки от които посветен на конкретна тема с голямо значение за бенефициентите: • Европейският съюз в неговата цялост • България и ЕС: 11 години членство • Сърбия и ЕС: перспектива за членство • България - Сърбия трансграничен регион: история, традиции, значение на сътрудничеството. Тематичните раздели ще удовлетворят необходимостта от диференциация в информационния поток, за да бъде по-балансиран, прецизен и лесно обработен; целта е да се предизвика реакция у участниците и да се постави основата за по-нататъшно ангажиране и ценна дискусия. Значението на семинара се определя от дефицита на първични знания сред младежта (но не само) за Европейските дела и историята на региона, който обитават, като по този начин се компрометира способността за активно гражданство.